مترجم نوشته

Supports

Sponsoring Corona Patient Counseling Call Center

اسپانسری مرکز تلفن مشاوره بیماران کرونا

گروه سالمیتو با همکاری دانشکده طب سنتی اردکان ودانشگاه پزشکی شهید صدوقی یزد و دانشگاه آزاد یزد و انجمن علمی طب سنتی ایران شعبه یزد و جبهه فرهنگی مرکز تلفن انلاین بیماران کرونایی بصورت سراسری و پاسخگویی به همه استانها را افتتاح نمودند.

Sponsoring Corona Patient Counseling Call Center

Salmito Group, in collaboration with Ardakan School of Traditional Medicine, Yazd Shahid Sadoughi Medical University, Yazd Azad University, the Iranian Association of Traditional Medicine inaugurated the online telephone center for corona patients.